Onderzoek Lean: is aard­warmte­winning een veilig, betrouwbaar alternatief voor gas?

Met het onderzoeksproject Lean gaan we op zoek naar duurzame aardwarmte in de provincie Utrecht. Daarbij staat de vraag centraal: kunnen we met één aardwarmteproject duizenden huishoudens via het warmtenet duurzamer verwarmen?

Nut en noodzaak van onderzoek

De verwachting is dat aardwarmte in 2030 in ongeveer een derde van de nationale warmtevraag kan voorzien. Dat maakt deze energiebron interessant om te onderzoeken als vervanger van aardgas. Gelet op de potentie kan aardwarmte een belangrijke schakel vormen in het verduurzamen van het warmtenet. Zo helpt het onderzoeksproject Lean met het verkennen van de mogelijkheden om de provinciale klimaatdoelstellingen te behalen.

Van acht naar twee

Eind 2018 vroeg Warmtebron Utrecht een vergunning bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan om aardwarmte in de provincie op te mogen sporen. Dat onderzoek ging van start in acht Utrechtse gemeenten. Oude data over de bodem zijn opnieuw bestudeerd en ook is in kaart gebracht welke plaatsen worden uitgesloten vanwege drinkwaterwinning. Met die informatie verkleinden we het onderzoeksgebied in april vorig jaar naar de gemeenten Utrecht en Nieuwegein.

Verder onderzoek

Tijdens een gebiedsonderzoek wordt door advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in deze gemeenten gekeken naar de aanwezigheid van archeologie, flora en fauna en eventuele bestaande verontreiniging in de bodem. Ook wordt gekeken naar de inpasbaarheid in de omgeving, kabels en leidingen onder en boven de grond, de mogelijkheid om grond te kopen of pachten en natuurlijk de afstand tot het warmtenet. Dit laatste is belangrijk, omdat de gewonnen warmte daarmee wordt vervoerd naar de huizen en overige gebouwen die aangesloten zijn op de stadsverwarming.

Kansrijke plek

Op basis van dit onderzoek heeft Warmtebron Utrecht in Nieuwegein een gebied gevonden dat geschikt is om verder te onderzoeken. Dat gebied ligt zo dicht mogelijk bij het warmteoverdrachtstation van Eneco, nabij het kruispunt A.C. Verhoefweg / Symfonielaan / Batauweg. Het onderzoek naar de exacte locatie doen we samen en in nauw overleg met de betrokkenen instanties, zoals gemeenten, waterschappen, waterbedrijven en de veiligheidsregio. Gezamenlijk komen we dan tot de meest geschikte en veilige plek.

Veilig, verantwoord, haalbaar en betaalbaar

De enige manier om écht een antwoord te krijgen op de vraag of er diep in de bodem aardwarmte te winnen valt, is door in de laatste fase van het onderzoek een proefboring uit te voeren. Maar of we in het kader van het onderzoeksproject Lean uiteindelijk gaan boren, hangt af van een aantal zaken. Er moet eerst nog het nodige onderzocht worden en pas als we zeker weten dat het op een veilige en verantwoorde manier technisch mogelijk, haalbaar en betaalbaar is én we de goedkeuring van de gemeente Nieuwegein hebben. Daarnaast moeten we een omgevingsvergunning aanvragen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vervolgens wordt het werkplan voor een proefboring nog uitgebreid getoetst door Staatstoezicht op de Mijnen.

Heb je vragen?

Frans Horst26 januari 2020 | 10:30+1

Voor de toepassing van geothermie in Nieuwegein heeft de provincie een toezichthoudend orgaan ‘in het leven geroepen’.
Mijn vraag is: is deze toezichthouder al actief en zo ja; digitaal bereikbaar? Ik wil enkele vragen stellen die op ‘provinciaal niveau’ moeten worden gewogen.

Manon 30 januari 2020 | 20:01

Beste Frans,
Dat klopt de Provincie Utrecht heeft het orgaan ICO aardwarmte in het leven geroepen. Op de website van de Provincie lees je hier meer over: https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2019/december/provincie-geeft-subsidie-onafhankelijke-waakhond-aardwarmte/
De website van ICO aardwarmte (ico-aardwarmte.nl) gaat vanaf volgende week (eerste week februari 2020) online en is ICO Aardwarmte ook via mail (info@ico-aardwarmte.nl) bereikbaar.

WJ Elberse21 januari 2020 | 10:17

Indien er een gebouw bij het warmtestation bijgeplaatst dient te worden, zouden jullie deze dan niet aan de achterkant van het warmtestation willen plaatsen om zo de groenstrook intact te houden?
Wellicht is het aanpassing/uitbreiden van het bestaande gebouw een optie daar deze ook redelijk gedateerd is?

Manon 23 januari 2020 | 09:51

Beste fam.Elberse,
Dank u wel voor uw vragen en suggesties. Ik zal ze voorleggen aan mijn collega’s en kom dan bij u terug. groet Manon

WJ Elberse21 januari 2020 | 09:35

Omdat de installaties uiteindelijk van het gas afgaan zal er hiervoor een oplossing gevonden moeten worden, maar waarom aardwarmte? Ik als omwonende heb hier mijn bedenkingen over daar deze oplossing risico`s met zich mee brengt die niet 100% uitgesloten kunnen worden met daarbij nog eens de indirecte schade die wij kunnen lijden door dalende huizen prijzen omdat i.p.v. bomen een gebouw voor mijn deur staat.

Aangezien Eneco een leveringsverplichting heeft zal er altijd een aanvullende/back-up voorziening benodigd zijn, dit zal als gezegd nog steeds het aardgas blijven. Kortom, aardwarmte is geen 100% vervanging van aardgas!

Waarom wordt er niet gekeken naar een oplossing waarbij waterstof gebruikt kan worden?
Tuurlijk is de huidige techniek nog niet zover dat dit nu een goede vervangen zou zijn, maar door meer onderzoek en aanpassing van technieken e.d. zou dit in de toekomst wel kunnen.

L.K. Pleijsier19 januari 2020 | 18:53+3

Nog een opmerking:
Geef in het schema ‘Proces & planning onderzoeksproject Lean’ precies en duidelijk aan op welke momenten de betrokken burgers kunnen inspreken en op welke momenten in de gemeenteraad beslissingen worden genomen.

L.K. Pleijsier19 januari 2020 | 18:47

In vervolg op de bijeenkomst in Buurtplein Batau, 16 jan 2020, heb ik nog de volgende vraag: Wordt het warmtenet in Batau-Noord uitgebreid wanneer de proefboring succesvol blijkt te zijn? Er komt dan immers meer warmte beschikbaar. Onlangs zijn door Stedin in onze wijk alle gasaansluitleidingen vernieuwd. Is dat dan geen kapitaalvernietiging?

Manon 23 januari 2020 | 09:49

Beste L.K. Pleijsier, dank u voor uw vragen. Uw vraag over uitbreiding van warmtenet in Batau-Noord zal ik navragen. Daar kom ik op terug. Uw andere vraag over inspraak: we zijn deze op een rij aan het zetten en zorgen dat er binnenkort een artikel met een overzicht daarvan op onze site komt te staan. groet Manon

Roel Hodes25 december 2019 | 11:37

Waar wordt de proefboring uitgevoerd?

Manon 27 december 2019 | 18:10

Hoi Roel, dat is nog niet bekend… Via een uitgebreid gebiedsonderzoek is in Utrecht en Nieuwegein zorgvuldig gekeken naar zaken zoals archeologie, flora en fauna, eventuele bestaande verontreiniging in de bodem, de inpasbaarheid in de omgeving, kabels en leidingen onder en boven de grond, de mogelijkheid om grond te kopen of pachten en natuurlijk de afstand tot het warmtenet. Dit laatste is belangrijk, omdat de gewonnen warmte daarop aangesloten moet worden. Op basis van dat onderzoek zijn uitgekomen in een gebied dat geschikt is om verder te onderzoeken. Dat gebied ligt in een straal van anderhalve kilometer rond het warmteoverdrachtstation (WOS) van Eneco aan het kruispunt Batauweg / A.C. Verhoefweg / Symfonielaan. In de laatste fase van het onderzoek komt een proefboring in beeld om te kijken er daadwerkelijk aardwarmte gewonnen kan worden. Maar daarvoor moet eerst nog veel worden onderzocht en ook is er eerst toestemming nodig van het college van B&W en de gemeenteraad. Wil je weten wat de stand van zaken is, kom dan naar één van de informatieavonden over Lean in Nieuwegein. Op donderdag 16 januari wordt de bijeenkomst gehouden in Buurtplein Batau en maandag 20 januari vind deze plaats in Buurtplein Galecop (19.30 – 21.00 uur). Stuur een mailtje naar info@warmtebron.nu met daarin je naam + datum zodat we weten welke bijeenkomst je wilt bezoeken. We hopen je daar te zien. Groet, Manon

Deel dit bericht

Deel dit bericht

Partners