Onderzoek Lean: welke mogelijkheden biedt aardwarmte voor de provincie Utrecht?

Onderzoek Goud is eind 2021 beeindigd.

Met het onderzoeksproject Lean gaan we op zoek naar duurzame aardwarmte in de provincie Utrecht. Daarbij staat de vraag centraal: kunnen we met één aardwarmteproject zo’n 3.000 huishoudens via het warmtenet duurzamer verwarmen?

Nut en noodzaak

In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat de energievoorziening de komende jaren overgaat op duurzame bronnen. Dat betekent onder meer dat aardgas als energiebron voor het verwarmen van huizen en gebouwen moet worden vervangen. Bijna 95 procent van alle 7,7 miljoen woningen in Nederland wordt nu nog verwarmd met behulp van aardgas. Dat gaat dus veranderen. Om de klimaatdoelstellingen te halen, is het de bedoeling dat alle woningen in 2050 van het gas af zijn. Om die stap als samenleving te kunnen maken, hebben we alle vormen van schone en duurzame energie nodig. Aardwarmte (of geothermie) is één van die hernieuwbare energiebronnen die mogelijk veel kansen biedt. In onze glastuinbouw wordt deze warmtebron al geruime tijd succesvol toegepast.

Volgt Utrecht in het rijtje met steden als Parijs, München en Den Haag?

In Nederland is deze techniek binnen de bebouwde omgeving nog vrij nieuw, maar in steden als Parijs en München wordt aardwarmte al tientallen jaren gebruikt voor het verwarmen van huizen en andere gebouwen. Op eigen bodem heeft Den Haag sinds kort de primeur. Met het project Lean onderzoeken we of aardwarmte een mogelijke duurzame energiebron is voor de provincie Utrecht. De enige manier om écht een antwoord te krijgen op de vraag of er diep in de bodem aardwarmte te winnen valt, is door in de laatste fase van het onderzoek een eerste boring uit te voeren.

Van acht naar twee

Eind 2018 vroeg Warmtebron Utrecht een vergunning bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan om aardwarmte in de provincie op te mogen sporen (in 2019 werd deze vergunning verleend). Het onderzoek ging van start in acht Utrechtse gemeenten: Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en Zeist. Oude data over de bodem zijn opnieuw bestudeerd en ook is in kaart gebracht welke plaatsen worden uitgesloten vanwege drinkwaterwinning. Met die informatie verkleinden we het onderzoeksgebied in april vorig jaar naar de gemeenten Utrecht en Nieuwegein.

Onderzoek in de ondergrond

Al vroeg in het zoekproces naar een geschikte locatie om het onderzoeksproject Lean in de ondergrond voort te zetten is met de provincie, gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven en omgevingsdiensten gekeken naar drinkwaterbescherming- en grondwaterbeschermingsgebieden, waar niet geboord mag worden. Parallel voerde een team van geologen van TNO en de Universiteit Utrecht een geologische studie uit naar de situatie in de ondergrond voor de overgebleven plekken. Al die informatie is gebruikt om vanuit een aantal criteria samen met de gemeenten en de provincie locaties in kaart te brengen. Een onderzoeksteam van advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV (RHDHV) kreeg twintig potentiële locaties in Nieuwegein en Utrecht-Zuid aangereikt voor een haalbaarheidsstudie.

Haalbaarheid

Tijdens het haalbaarheidsonderzoek is gekeken naar naar de aanwezigheid van archeologie, flora en fauna en eventuele bestaande verontreiniging in de bodem. Ook is gekeken naar de inpasbaarheid in de omgeving, kabels en leidingen onder en boven de grond, de mogelijkheid om grond te kopen of pachten en natuurlijk de afstand tot het warmtenet. Dit laatste is belangrijk, omdat de gewonnen warmte daarmee wordt vervoerd naar de huizen en overige gebouwen die aangesloten zijn op de stadsverwarming.

Kansrijke locaties

In juli 2020 werd de haalbaarheidsstudie voor Lean gepresenteerd. Op basis van het onderzoek vielen direct tien locaties af. Vijf locaties werden aangemerkt als ‘meest haalbaar’ en zijn vervolgens nader onderzocht op onder andere milieu- en omgevingseffecten. Begin oktober 2020 bleven alleen nog Tramremise West en Hoek Zuidstede in Nieuwegein en de Nedereindseweg in Rijnenburg (gemeente Utrecht) over. Op basis van studie, de business case en alle andere wegingscriteria heeft Warmtebron Utrecht eind 2020 Hoek Zuidstede in Nieuwegein aangewezen als voorkeurslocatie om het onderzoek voort te zetten.

Hoek Zuidstede in Nieuwegein

De beoogde plek ligt in de zuidwestelijke hoek van het kruispunt van de Zuidstedeweg met de ’s-Gravenhoutseweg, even ten noorden van landgoed Oudegein. Ten westen van de locatie ligt een bocht in de sneltramlijn Utrecht – Nieuwegein-Zuid. Hoek Zuidstede is in gemeentelijk eigendom en is momenteel in gebruik als gemeentelijke groenvoorziening die in het huidige bestemmingsplan als ecologische verbindingszone is bestemd. Eind 2020 hebben we het college van burgemeester en wethouders op de hoogte gebracht van onze locatiekeuze. We hebben B&W gevraagd in te stemmen met voortzetting van het onderzoek op deze locatie.

Veilig, verantwoord, haalbaar en betaalbaar

Of we in het kader van Lean uiteindelijk aardwarmte gaan winnen, hangt af van een aantal zaken. Zo moet vervolgonderzoek aantonen dat aardwarmte veilig en verantwoord te winnen is op deze locatie. Ook de besluitvorming in het Nieuwegeinse college van B&W en de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2021 bepaalt uiteindelijk de voortgang van dit project. Zoals ook het onafhankelijke provinciale orgaan ICO Aardwarmte aangeeft, kunnen wij veilige aardwarmtewinning pas echt onderbouwen als er een locatiekeuze is gemaakt. Het ICO geeft ook aan dat veiligheid voor dit stadium van het proces afdoende is meegewogen. Na de gemeentelijke instemming kunnen we vergunningen aanvragen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vervolgens wordt het werkplan nog uitgebreid getoetst door Staatstoezicht op de Mijnen.‘Veiligheid is essentieel voor het slagen van de energietransitie’

Folder Onderzoek Lean – Warmtebron Utrecht

Partners in project Lean

Naast publieke kennisinstellingen als TNO en de Universiteit Utrecht maken ook marktpartijen zoals ENGIE en Huisman Geo deel uit van het Lean-consortium. Alle organisaties leveren hun eigen specifieke bijdrage aan dit onderzoeksproject. TNO en de universiteit bijvoorbeeld op het gebied van kennis en onderzoek. Naast een brede blik op het ontwikkelen van energieprojecten heeft ENGIE ook de nodige ervaring met aardwarmte vanuit het Franse moederbedrijf. Huisman Geo levert technische kennis en ervaring met betrekking tot boringen in binnen- en buitenland. EBN deelt zijn kennis over de Nederlandse ondergrond vanuit de olie- en gaswinning binnen de aardwarmtesector. IF Technology draagt als één van de meest ervaren bureaus in Nederland bij aan de analyse van de ondergrond. Well Engineering Partners is verantwoordelijk voor de engineering van het ondergrondse gedeelte van het project. En tenslotte Eneco, zij zijn de potentiële afnemer van de aardwarmte en eigenaar van het Utrechtse warmtenet voor stadswarmte.

De reactiemogelijkheid is gesloten

Mathijs Romans23 februari 2021 | 14:40

Hoewel ik de toepassing van aardwarmte nuttig vind om te onderzoeken vind ik het jammer dat er gelijk weer een stuk van ons centrale groen wordt aangewezen als de plek om een pompstation te bouwen, midden in een ecologische verbindingszone. Dat is natuurlijk de weg van de minste weerstand: als je zou voorstellen een paar woningen op te offeren wordt dat allemaal veel lastiger. Maar de ruimte is in heel Nieuwegein even schaars. Kunnen we niet ergens beton voor beton inwisselen in plaats van groen voor beton?

Manon 5 maart 2021 | 09:31

Hoi Mathijs, dank voor je reactie. Om met je eerste punt te beginnen: er is nog geen stuk grond aangewezen. Daar gaan wij als onderzoeksproject Lean van Warmtebron Utrecht niet over. In het geval van Hoek Zuidstede (aangeduid als N11 in onze haalbaarheidsstudie) is het grond van de gemeente Nieuwegein, die daar een eigen beoordeling voor zal maken.

Wij als onderzoeksproject Lean van Warmtebron Utrecht hebben enkel aangegeven wat onze voorkeurslocatie is. Na het beoordelen van vele plekken en 20 concrete locaties komen wij tot deze weging. Daarbij houden we rekening met veiligheid, groen en ecologie, drinkwatergebieden, kosten, verkeer en natuurlijk ook de bodem (geologische geschiktheid).

Daar spelen dus tal van afwegingen een rol, waaronder de afstand tot de bestaande bebouwing. Voor de locatie waar we uiteindelijk een voorstel voor gaan indienen bij de gemeente gaan we goed kijken naar de impact en inrichting. We streven er met ons ecologisch onderzoek en maatregelen ook naar om natuur te beschermen en waar mogelijk ook te laten profiteren. Als uiteindelijk blijkt dat we technisch, veilig en verantwoord aardwarmte kunnen winnen, dan willen wij in afstemming met de gemeente, bewoners en natuurorganisaties op deze locatie tot een natuurvriendelijke inrichting komen voor de komende dertig jaar.

John Fontijn2 oktober 2020 | 09:43

Toch nog een opmerking. Als er warmte onder mijn huis gewonnen wordt, krijg ik daar dan geld voor. Want dan is het toch van mij. Of zie ik dit verkeerd

Manon 2 oktober 2020 | 12:58

Hoi John, alles wat dieper zit dan 500 meter onder de grond is eigendom van de Staat. En warmte wordt net als olie en gas gezien als een delfstof. Dus ook de delfstoffen dieper dan 500 meter zijn eigendom van de staat. Echter staat in de Mijnbouwwet dat het eigendom van delfstoffen die met gebruikmaking van een winningsvergunning worden gewonnen, door het winnen daarvan over gaan op de vergunninghouder. Aangezien Warmtebron Utrecht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een opsporingsvergunning heeft gekregen, zullen we voordat we onderzoek naar aardwarmte in de bodem voortzetten zullen we eerst een omgevingsvergunning moeten aanvragen. Als we na de testfase daadwerkelijk over willen gaan tot het winnen van aardwarmte, dan hebben we daarvoor een winningsvergunning van EZK nodig. Deze geeft ons het economisch recht om aardwarmte te exploiteren.

John Fontijn2 oktober 2020 | 09:41

Ik lees in de comments hieronder dat er een onafhankelijke partij zou zijn genaamd ICO maar degenen die voor Citisens de lobby doet werkt ook voor ICO en warmtebron. Dus hoezo toezichthouder

Manon 2 oktober 2020 | 13:04

Hoi John, het klopt inderdaad dat ICO Aardwarmte als onafhankelijke partij met advies en objectieve informatie bijdraagt aan de kwaliteit van de samenwerking tussen alle partijen in de provincie die bij aardwarmtewinning betrokken zijn. Voor vragen met betrekking tot ICO Aardwarmte kun je deze het beste rechtstreeks aan ICO Aardwarmte stellen. Daarnaast horen we graag wie je dan bij Warmtebron Utrecht bedoelt.

John Fontijn2 oktober 2020 | 09:12

Als ik het goed lees hebben de bewoners boven deze zeer discutabele projecten geen enkele inbreng, aangezien u de vergunning van minister wiebes krijgt en niet van de gemeente dus maar moet aanschuiven omdat zij moeten voldoen aan de klimaatdoelen. Wilt u ook de (Duitse wetenschappelijke) rapporten over eruptiegevaar bij verstopping en overdruk die ongetwijfeld in uw bezit zijn openbaar maken. Minister Wiebes is hier ook van op de hoogte. Wilt u kost wat het kost nog voor het einde van deze kabinetszitting dit er door duwen of geeft u een volgend kabinet ook een kans om met minder commerciële blik naar deze plannen te kijken

Manon 2 oktober 2020 | 12:45

Hoi John, voor het verlenen van een omgevingsvergunning en een winningsvergunning is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat inderdaad het bevoegd gezag. Maar over de locatiekeuze zal ook nog besluitvorming plaatsvinden vanuit de lokale politiek. Klik op de volgende link voor een overzicht met betrekking tot vergunningen, procedures en inspraak.

Voorlopig is nog subsidie nodig om aardwarmte mogelijk als duurzame energiebron in te kunnen zetten. Daarmee willen we maar aangeven dat we niet louter met een commerciële blik naar de ontwikkeling naar aardwarmte kijken. Het onderzoeksproject is vooral bedoeld om de mogelijkheden van aardwarmte voor de provincie Utrecht in beeld te brengen. Zou je wellicht kunnen aangeven welke Duitse wetenschappelijke rapporten je bedoelt? Op onze (vernieuwde) site gaan we in de komende tijd een Kennisbron inrichten en mogelijk dat die rapporten ook op die pagina geplaatst kunnen worden.

Wij beseffen ons heel goed dat een aardwarmteproject alleen kans maakt als we daar de omgeving volwaardig bij betrekken. Het gezamenlijk verkennen van het project, kennis delen en oplossingen bedenken zijn belangrijke voorwaarden voor succes. Daarom wil ik jou en iedereen die dit leest van harte uitnodigen om je vragen te stellen tijdens de online talkshow ‘Aan tafel!’ die dinsdag 6 oktober van 19.00 tot 20.00u live te volgen is. Zo hebben we voor het eerst vertegenwoordigers van het Rijk, de gemeente, de initiatiefnemers en natuurlijk bewoners in Nieuwegein bij elkaar gebracht om aardwarmte vanuit verschillende invalshoeken te bespreken. Je kunt je aanmelden als digitale gast via ikbennieuwegein

Frans Horst26 januari 2020 | 10:30 +1

Voor de toepassing van geothermie in Nieuwegein heeft de provincie een toezichthoudend orgaan ‘in het leven geroepen’.
Mijn vraag is: is deze toezichthouder al actief en zo ja; digitaal bereikbaar? Ik wil enkele vragen stellen die op ‘provinciaal niveau’ moeten worden gewogen.

Manon 30 januari 2020 | 20:01

Beste Frans,
Dat klopt de Provincie Utrecht heeft het orgaan ICO aardwarmte in het leven geroepen. Op de website van de Provincie lees je hier meer over: https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2019/december/provincie-geeft-subsidie-onafhankelijke-waakhond-aardwarmte/
De website van ICO aardwarmte (ico-aardwarmte.nl) gaat vanaf volgende week (eerste week februari 2020) online en is ICO Aardwarmte ook via mail (info@ico-aardwarmte.nl) bereikbaar.

WJ Elberse21 januari 2020 | 10:17

Indien er een gebouw bij het warmtestation bijgeplaatst dient te worden, zouden jullie deze dan niet aan de achterkant van het warmtestation willen plaatsen om zo de groenstrook intact te houden?
Wellicht is het aanpassing/uitbreiden van het bestaande gebouw een optie daar deze ook redelijk gedateerd is?

Manon 23 januari 2020 | 09:51

Beste fam.Elberse,
Dank u wel voor uw vragen en suggesties. Ik zal ze voorleggen aan mijn collega’s en kom dan bij u terug. groet Manon

WJ Elberse21 januari 2020 | 09:35

Omdat de installaties uiteindelijk van het gas afgaan zal er hiervoor een oplossing gevonden moeten worden, maar waarom aardwarmte? Ik als omwonende heb hier mijn bedenkingen over daar deze oplossing risico`s met zich mee brengt die niet 100% uitgesloten kunnen worden met daarbij nog eens de indirecte schade die wij kunnen lijden door dalende huizen prijzen omdat i.p.v. bomen een gebouw voor mijn deur staat.

Aangezien Eneco een leveringsverplichting heeft zal er altijd een aanvullende/back-up voorziening benodigd zijn, dit zal als gezegd nog steeds het aardgas blijven. Kortom, aardwarmte is geen 100% vervanging van aardgas!

Waarom wordt er niet gekeken naar een oplossing waarbij waterstof gebruikt kan worden?
Tuurlijk is de huidige techniek nog niet zover dat dit nu een goede vervangen zou zijn, maar door meer onderzoek en aanpassing van technieken e.d. zou dit in de toekomst wel kunnen.

L.K. Pleijsier19 januari 2020 | 18:53 +4

Nog een opmerking:
Geef in het schema ‘Proces & planning onderzoeksproject Lean’ precies en duidelijk aan op welke momenten de betrokken burgers kunnen inspreken en op welke momenten in de gemeenteraad beslissingen worden genomen.

L.K. Pleijsier19 januari 2020 | 18:47

In vervolg op de bijeenkomst in Buurtplein Batau, 16 jan 2020, heb ik nog de volgende vraag: Wordt het warmtenet in Batau-Noord uitgebreid wanneer de proefboring succesvol blijkt te zijn? Er komt dan immers meer warmte beschikbaar. Onlangs zijn door Stedin in onze wijk alle gasaansluitleidingen vernieuwd. Is dat dan geen kapitaalvernietiging?

Manon 23 januari 2020 | 09:49

Beste L.K. Pleijsier, dank u voor uw vragen. Uw vraag over uitbreiding van warmtenet in Batau-Noord zal ik navragen. Daar kom ik op terug. Uw andere vraag over inspraak: we zijn deze op een rij aan het zetten en zorgen dat er binnenkort een artikel met een overzicht daarvan op onze site komt te staan. groet Manon

Roel Hodes25 december 2019 | 11:37

Waar wordt de proefboring uitgevoerd?

Manon 27 december 2019 | 18:10

Hoi Roel, dat is nog niet bekend… Via een uitgebreid gebiedsonderzoek is in Utrecht en Nieuwegein zorgvuldig gekeken naar zaken zoals archeologie, flora en fauna, eventuele bestaande verontreiniging in de bodem, de inpasbaarheid in de omgeving, kabels en leidingen onder en boven de grond, de mogelijkheid om grond te kopen of pachten en natuurlijk de afstand tot het warmtenet. Dit laatste is belangrijk, omdat de gewonnen warmte daarop aangesloten moet worden. Op basis van dat onderzoek zijn uitgekomen in een gebied dat geschikt is om verder te onderzoeken. Dat gebied ligt in een straal van anderhalve kilometer rond het warmteoverdrachtstation (WOS) van Eneco aan het kruispunt Batauweg / A.C. Verhoefweg / Symfonielaan. In de laatste fase van het onderzoek komt een proefboring in beeld om te kijken er daadwerkelijk aardwarmte gewonnen kan worden. Maar daarvoor moet eerst nog veel worden onderzocht en ook is er eerst toestemming nodig van het college van B&W en de gemeenteraad. Wil je weten wat de stand van zaken is, kom dan naar één van de informatieavonden over Lean in Nieuwegein. Op donderdag 16 januari wordt de bijeenkomst gehouden in Buurtplein Batau en maandag 20 januari vind deze plaats in Buurtplein Galecop (19.30 – 21.00 uur). Stuur een mailtje naar info@warmtebron.nu met daarin je naam + datum zodat we weten welke bijeenkomst je wilt bezoeken. We hopen je daar te zien. Groet, Manon

Deel dit bericht

Partners