Onderzoek Goud: zit er winbare warmte in aardlagen dieper dan 4 kilometer?

Binnen het project Goud (Geothermie Oost-Utrecht Duurzaam) onderzoekt een aantal partijen of aardwarmte in de vorm van ultradiepe geothermie (UDG) mogelijkheden biedt om gebouwen in Oost-Utrecht te voorzien van duurzame energie.

In het gebied liggen al drie warmtenetten en er bestaat een specifieke warmtevraag vanuit de bedrijven op Rijnsweerd, kennisinstellingen op Utrecht Science Park (De Uithof) en het UMC Utrecht. De centrale vraag is of er in aardlagen dieper dan vier kilometer winbare warmte zit om in een groot deel van deze warmte- en elektriciteitsbehoefte te voorzien. Goud is één van de zes projecten in Nederland die Green Deal UDG getekend hebben en deel uitmaken van het Exploratie Werkprogramma voor Ultradiepe Geothermie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ambities

Voor een klimaatneutrale toekomst in Utrecht is samenwerken op gebiedsniveau onontbeerlijk. Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Stichting Kantorenpark Rijnsweerd, energieleverancier ENGIE en Hogeschool Utrecht gaan samenwerken om in circa 20 jaar tijd de gebouwen en kantoren in het gebied aardgasvrij te maken. Gemeente en provincie Utrecht ondersteunen deze ambitie. Als er voldoende perspectief is en draagvlak voor aardwarmte dan wordt het proces begin 2021-2022 doorgezet in de ontwikkeling van een UDG-bron in Oost-Utrecht.

Aanpak

Voor dit project wordt de ondergrond in 2019 door middel van seismisch onderzoek in kaart gebracht. Dit gebeurt vanuit het programma SCAN onder aanvoering van Energiebeheer Nederland (EBN). De eerste seismische onderzoeken gaan in februari 2019 van start. Dat betekent dat de eerste bruikbare resultaten begin 2020 beschikbaar voor iedereen zijn. Levert dit een positief beeld op, dan wordt er naar mogelijke vervolgstappen gekeken. Dit zal aanvullend onderzoek zijn, want voor er iets kan worden gezegd over de haalbaarheid van UDG moet er nog veel worden uitgezocht. Denk aan vragen op het gebied van haalbaarheid, techniek & veiligheid, energetische potentie en het maatschappelijk draagvlak.

Kaart van opsporingsgebied waarvoor een vergunning is aangevraagd.

Planning en inspraak

Als het veilig, maatschappelijk gedragen en haalbaar is, dan is het de bedoeling dat er vanaf begin 2023 aardwarmte geleverd wordt. Voorafgaand daaraan zullen nog diverse vergunningen moeten worden verkregen, waaronder een omgevingsvergunning. Uiteraard worden bewoners en organisaties in het gebied geïnformeerd over de voortgang en komen er inspraakmomenten.

Financiering

Het project vraagt om een totale investering van €80 mln. Ook de overheid draagt hieraan bij. Met het oog op de klimaatdoelstellingen wordt het project gesubsidieerd door de gemeente en provincie Utrecht. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert de helft van de exploratiekosten en neemt ook 90 procent van de kosten voor het seismisch onderzoek voor zijn rekening.

Ondersteuning

Goud wordt ondersteund door de volgende partijen:

  • Gemeente Utrecht
  • Economic Board Utrecht (EBU)
  • TNO
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Energie Beheer Nederland (EBN)

Heb je vragen?

Deel dit bericht

Partners