6 januari 2021
Joris Peijster, projectmanager Lean
Warmtebron Utrecht

‘Hoek Zuidstede in Nieuwegein is de beste locatie om het onderzoeksproject Lean voort te zetten’

Op basis van studies, de business case en alle andere wegingscriteria komt de locatie Hoek Zuidstede / ’s Gravenhoutseweg als beste uit de bus. Projectmanager Lean Joris Peijster: “Nu een uiteindelijke locatie in beeld is, zijn we dan ook blij dat we samen met de gemeente Nieuwegein een volgende stap in het proces kunnen zetten. Of we op deze locatie uiteindelijk ook aardwarmte kunnen winnen, hangt mede af van zaken die nog nader in beeld zullen worden gebracht tijdens het vervolgonderzoek. Daarnaast is de besluitvorming in het Nieuwegeinse college van B&W en de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2021 bepalend voor de voortgang van dit project.”

In juli presenteerden onderzoekers van het advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV de haalbaarheidsstudie voor het onderzoeksproject Lean. In opdracht van Warmtebron Utrecht zijn twintig locaties in Nieuwegein en Utrecht-Zuid beoordeeld op zowel boven- als ondergrondse aspecten. Op basis van het onderzoek vielen direct tien locaties af. Vijf locaties werden aangemerkt als ‘meest haalbaar’ en zijn vervolgens nader onderzocht op onder andere milieu- en omgevingseffecten. Begin oktober bleven alleen nog Tramremise West en Hoek Zuidstede in Nieuwegein en de Nedereindseweg in Rijnenburg in beeld.

Meest haalbaar

Volgend op nader onderzoek is inmiddels duidelijk geworden dat Hoek Zuidstede het meest haalbaar wordt geacht. Joris: “Uit de haalbaarheidsstudie en de vervolgonderzoeken komt Hoek Zuidstede, of N11 zoals deze locatie in de haalbaarheidsstudie wordt genoemd, het beste naar voren. Er is op deze locatie de grootste kans op een succesvolle winning van aardwarmte, zo wijst het geologisch onderzoek uit. Het is ook de enige locatie die ons het vooruitzicht biedt op een financieel haalbaar project. De mogelijke overlast door geluid en licht gedurende de uitvoering is tijdelijk en kunnen we met passende maatregelen tot een minimum beperken. Daarnaast is er voldoende ruimte voor een werkgebied met ruim voldoende afstand tot de tramlijn, de weg en de woonhuizen. Verder voorkomt de nabijheid van het warmtenet hinder en overlast voor verkeer tijdens de realisatie.”

‘Als uiteindelijk blijkt dat we hier technisch, veilig en verantwoord aardwarmte kunnen winnen, dan willen wij in afstemming met de gemeente, bewoners en natuurorganisaties op deze locatie tot een natuurvriendelijke inrichting komen voor de komende dertig jaar’

Onderzoek flora en fauna

Uit het vervolgonderzoek zijn ook aandachtspunten naar voren gekomen. De beoogde locatie ligt aan de rand van Park Oudegein. Joris: “Een waardevolle plek waar we met zorg naar de impact en inrichting moeten kijken. Het vooronderzoek wijst niet op beschermde soorten en biedt aanknopingspunten voor een goede inpassing. Wij willen dit onderzoek vervolgen om de invloed op flora en fauna verder te onderbouwen. Als uiteindelijk blijkt dat we hier technisch, veilig en verantwoord aardwarmte kunnen winnen, dan willen wij in afstemming met de gemeente, bewoners en natuurorganisaties op deze locatie tot een natuurvriendelijke inrichting komen voor de komende dertig jaar.”

Foto's: Jorrit 't Hoen

Veiligheid voorop

Voor Warmtebron Utrecht is en blijft veiligheid een keiharde randvoorwaarde. Joris: “Ons onderzoek moet aantonen dat aardwarmte veilig te winnen is. Zoals ook het Informatie en Consultatieorgaan ICO aangeeft, kunnen wij pas echt met bewijs komen als er een locatiekeuze is gemaakt met een daarbij behorend putontwerp en een gerichte risicoanalyse. Het ICO geeft ook aan dat veiligheid voor dit stadium van het proces afdoende is meegewogen. Die lijn willen wij doortrekken. Na instemming van de gemeente kunnen wij aan de slag om voor deze locatie een concreet putontwerp en risicoanalyses uit te werken. Daarmee maken we zaken toetsbaar en kunnen we het veiligheidsaspect verder onderbouwen.”

‘Met bewoners en professionele organisaties zetten we ons binnen de werkgroep Schade en Veiligheid in om tot een zo breed mogelijk gedragen schadeprotocol te komen’

Voortgang schadeprotocol

Voor een goed project is het belangrijk dat de behoeften en vragen van belanghebbenden zoals bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden meegenomen in het onderzoek. Joris: Peijster: “Een belangrijk aandachtspunt hierbij is schade. Met bewoners en professionele organisaties zetten we ons binnen de werkgroep Schade en Veiligheid in om tot een zo breed mogelijk gedragen schadeprotocol te komen.”

Volgende stap zetten

Nieuwegein heeft de ambitie om over twintig jaar energieneutraal te zijn. “Daar wil Warmtebron Utrecht met het project graag aan bijdragen”, zo laat Joris weten. “Nu een uiteindelijke locatie in beeld is, hopen we dat we samen met de gemeente Nieuwegein een volgende stap in het proces kunnen zetten. Eind 2020 hebben we het college van burgemeester en wethouders op de hoogte gebracht van onze locatiekeuze en hen gevraagd in te stemmen met voortzetting van het onderzoek op deze locatie. Het college heeft aangegeven eind januari eerst met de gemeenteraad een besluit te nemen over de afwegingscriteria om de locatiekeuze van Warmtebron te kunnen beoordelen. Daarna zal het college pas de locatiekeuze beoordelen en dit in het voorjaar voorleggen aan de gemeenteraad.”

Vaart in het proces houden

Uiteraard moeten er nog tal van zaken in het vervolgonderzoek verder worden uitgewerkt. Joris: “Tegelijkertijd moeten we ook blijven letten op de deadlines voor vergunningprocedures en het tijdvenster voor de aanvraag de subsidies. Zo’n onderzoek kost enorm veel geld en met behulp van subsidie is het voor ons mogelijk dergelijk vervolgonderzoek uit te voeren. Als de subsidie wegvalt, dan vervalt daarmee ook de kans om aardwarmte als duurzame energiebron voor de provincie Utrecht te onderzoeken. Dat zou natuurlijk zonde zijn. Met het oog op de voorbereidingen voor een vergunningenprocedure vragen wij de gemeente in te stemmen met het vervolgonderzoek op deze locatie. Alles moet zorgvuldig worden onderzocht, maar we zullen met elkaar ook de vaart in het proces moeten houden, zodat we dit voorjaar, als alle seinen op groen staan, de benodigde vergunningen (zie folder vergunningen, procedures en inspraak) kunnen aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.”

De locatie op Hoek Zuidstede waar we het onderzoek willen voortzetten. Ontwerper: Launderette

Hoeveel sterren geef je dit artikel?

De reactiemogelijkheid is gesloten

Johan14 januari 2021 | 14:28

Als antwoord op de vraag wordt gegeven: ‘Voor de locatie aan de Nedereindseweg in Rijnenburg geldt ook nog dat deze onderdeel is van het gebied met strategische watervoorraden van de provincie Utrecht. Daarnaast is het een uitdagend boortracé dat gepaard gaat met langdurige overlast tijdens de aanleg (denk aan verkeershinder).’

Er word in de haalbaarheidsstudie niets gerept over ‘strategische watervoorraden’, dus dat is iets nieuws. Stoppen die watervoorraden bij de A12? En qua ‘langdurige overlast tijdens de aanleg (denk aan verkeershinder)’: het perceel ligt toch (ten westen) de A2, daar woont (vrijwel) niemand. En dat argument geld toch zeker ook voor alle andere lokaties?

Zeg eerlijk dat die Hoek Zuidstede het goedkoopste is van de 3 locaties (zonder andere argumenten). Een inspreker zij het heel begrijpelijk: die 3 miljoen schrijf je af over 20 of 30 jaar. Ik wacht nog wel even verdrer af.

Manon 18 januari 2021 | 11:09

Beste Johan, dank voor je reactie. We komen deze week terug op je vragen. Ook zullen we deze week op onze website een uitgebreide toelichting geven op de keuzes die we gemaakt hebben om te komen tot de voorkeurslocatie. Zo hebben we onder andere gekeken naar aspecten zoals geluid, licht, veiligheid, milieu, aanrijdroutes, natuurwaardes etc. Zodra deze toelichting online staat geven we je een seintje.

Johan8 januari 2021 | 09:41

Kunt in meer concreet aangeven waarom u nu kiest voor deze lokatie, en niet de andere 2 overgebleven lokaties? Wat zijn de voordelen van deze lokatie, en de nadelen van de andere?

Manon 8 januari 2021 | 18:56

Beste Johan,

Zoals aangegeven komt Hoek Zuidstede uit de haalbaarheidsstudie en de vervolgonderzoeken het beste naar voren. Volgens het geologisch onderzoek is er op deze locatie de grootste kans op een succesvolle winning van aardwarmte. Grote praktische voordelen zijn dat we de tijdelijke overlast door geluid en licht gedurende de uitvoering op Hoek Zuidstede met passende maatregelen tot een minimum kunnen beperken. Daarnaast is er voldoende ruimte voor een werkgebied met ruim voldoende afstand tot de tramlijn, de weg en de woonhuizen. Verder voorkomt de nabijheid van het warmtenet hinder en overlast voor verkeer tijdens de realisatie. Hoek Zuidstede is ook de locatie met de minste impact op verkeersveiligheid en doorstroming, en is niet beperkt op het gebied van toegankelijkheid.

Daarnaast is het ook de enige locatie die ons het vooruitzicht biedt op een financieel haalbaar project. Zo’n onderzoek kost enorm veel geld en het Lean-consortium is bereid om stevig te investeren in het onderzoek naar de mogelijkheden van aardwarmte in de provincie Utrecht. Maar uiteraard moeten we ook kijken naar de financiële haalbaarheid. En daar ligt gelijk het grote nadeel van de overige locaties; Rijnenburg en Tramremise West. Daar zouden we namelijk te maken hebben met hoge bijkomende kosten voor de aanleg van een warmtenet.

Om de locatie Tramremise West haalbaar te maken moet er bijvoorbeeld een gat overbrugd worden van ruim 2 miljoen euro ten opzichte van Hoek Zuidstede. Daarnaast geldt dat het boortraject complexer is en daarmee neemt de kans op een succesvolle boring af. Voor de locatie aan de Nedereindseweg in Rijnenburg geldt ook nog dat deze onderdeel is van het gebied met strategische watervoorraden van de provincie Utrecht. Daarnaast is het een uitdagend boortracé dat gepaard gaat met langdurige overlast tijdens de aanleg (denk aan verkeershinder).

Kortom, Hoek Zuidstede (N11) is de locatie met de minste uitdagingen, is voor ons het meest haalbaar en biedt het meeste kans op een succesvolle voortzetting van het onderzoek. We zullen binnenkort op onze website een uitgebreide toelichting geven op de keuzes die we gemaakt hebben om te komen tot de voorkeurslocatie. Zo hebben we onder andere gekeken naar aspecten zoals geluid, licht, veiligheid, milieu, aanrijdroutes, natuurwaardes etc. Zodra deze toelichting online staat geven we je een seintje.

Op de hoogte blijven?
Ontvang nieuwe berichten per mail.

Deel dit bericht