7 juli 2020
Social Media
Warmtebron Utrecht

Vragen over de stand van zaken, de energiemix van de toekomst en kamerbrief over de ontwikkeling van aardwarmte in de gebouwde omgeving

Ook via de sociale media (FacebookLinkedIn en Twitter) delen we informatie en kennis over de zaken die samenhangen met onze onderzoeksprojecten naar aardwarmte. In reactie daarop krijgen we ook vragen terug. Maandelijks lichten we een aantal van die vragen en antwoorden uit. Dit keer een paar vragen die we in mei en juni kregen. 

1.Voor onderzoeksproject Lean zijn we sinds januari volop in gesprek met omwonenden. In contact zijn vinden we enorm belangrijk en daar horen ook vragen, zorgen en kritische geluiden bij. Daarom leggen we graag uit waar we mee bezig zijn... 🤔👍

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de afronding van de haalbaarheidsstudie. Daarin zetten we helder uiteen waarom we juist in Nieuwegein onderzoek doen naar de haalbaarheid en welke factoren een rol spelen. Deze studie laat zien welke locaties allemaal in beeld zijn (of zijn geweest). Kortom, het gaat om een longlist en er wordt geen keuze voor een locatie gemaakt. Deze studie moet een gelijkwaardiger gesprek met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties mogelijk maken over aardgasvrij verwarmen en de eventuele rol van aardwarmte in die verduurzaming. De thema’s zoals genoemd door ICO Aardwarmte willen we daarnaast ook gezamenlijk uitwerken. Dat kunnen wij niet alleen. Daarom is het belangrijk dat wij eerst helderheid geven over de mogelijkheden. We zien de studie dan ook als een eerste stap. Van daaruit willen en kunnen we vervolgens met de aandachtspunten van het ICO aan de slag.

2. Er zijn meer dan de helft van de woningen in Nieuwegein op de stadsverwarming aangesloten. Onderzoeksproject Lean kan maar voor zo’n 3.000 woningen aardwarmte leveren. Hoe worden de andere woningen dan verwarmd? 🔥🌡

Het warmtenet van Eneco wordt nu deels gevoed met restwarmte van de stoom- en gascentrale (STEG) en deels met warmte die opgewekt wordt door de Bio Warmte Installatie op Lage Weide. Eneco wil het warmtenet verduurzamen en daarom van aardgas overstappen op duurzame en hernieuwbare bronnen. Voor die energiemix van de toekomst onderzoekt Warmtebron Utrecht of aardwarmte één van die toekomstige bronnen kan zijn. Met Lean onderzoeken we inderdaad of het mogelijk is om met één aardwarmtedoublet zo rond de 3.000 woningen in Nieuwegein te kunnen verwarmen. Voor de overige aangesloten woningen geldt, dat deze (voorlopig nog) via de bestaande bronnen verwarmd worden, zo lang er nog geen andere duurzame alternatieven voorhanden zijn.

3.Wat mogen bewoners verwachten als er aardwarmte in hun buurt ontwikkeld wordt. Wie gaat daar duidelijkheid over geven en wanneer? 🤷‍♀️🔍

Minister Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt aan een nadere vormgeving van het risicobeleid voor geothermie. In zijn kamerbrief van 28 mei geeft de minister zijn toekomstvisie op de ontwikkeling van aardwarmte in de gebouwde omgeving. Ook laat hij weten wat hij gaat doen om versterking en versnelling van die ontwikkeling mogelijk te maken. Via de volgende link kun je de volledige kamerbrief van Wiebes downloaden. Vanuit Warmtebron geven we graag zoveel mogelijk toegang tot relevante informatie. Via onze eigen site, maar ook via bronnen als DAGO, Platform Geothermie en EBN.

Heb je vragen over aardwarmte of de Utrechtse onderzoeksprojecten Lean en Goud laat het ons dan weten. Dat kan via onze site of volg ons via FacebookLinkedIn of Twitter. Meld je aan voor het ontvangen van onze nieuwsberichten via de homepage.

Hoeveel sterren geef je dit artikel?

De reactiemogelijkheid is gesloten

R.H.M.G. Peters6 september 2020 | 20:15

Naar minister Wiebes verwijzen is goed voor de politiek maar niet voor de argeloze burger. Waarom kan Warmtebron geen duidelijkheid geven ( of laat WB de minister voor zich antwoorden ) ? De afgelopen jaren hebben de bewoners in het Noorden ervaren hoe betrouwbaar deze minister is ! WB geef geen diplomatiek of politiek antwoord; wees transparant, helder in die zin dat de argeloze burger het na jullie uitleg kan navertellen en uitleggen. Ze hebben dat ooit eens Jip en Janneke taal genoemd. Wat mag men verwachten gaat over hinder en schade ontstaan bij en na het boren draai daar nou niet omheen en geeft antwoord. Ook als er geen antwoord is brengt transparantie met zich mee dat met elkaar te delen. Verwijzen naar een kamerbrief …………… ?

Manon 7 september 2020 | 12:01

Beste heer Peters,

De reden dat wij de kamerbrief van minister Wiebes aanhalen, hangt samen met het gegeven dat geothermie een mijnbouwactiviteit is. Vanuit Den Haag wordt namelijk ingestoken op een integrale aanpak van schaderisico’s bij mijnbouwactiviteiten en een uniforme landelijke aanpak voor de afhandeling van mijnbouwschade. Daarvoor moeten nog wat zaken uitgezocht worden, dus op dat vlak is er ook voor ons nog wat onduidelijkheid. Maar de verwachting is dat er voor het eind van dit jaar voor geothermie een landelijk schadeprotocol ligt. Zodra die uitkomst er is zullen wij in lijn met de landelijke kaders en afspraken een protocol opstellen dat bewoners, bedrijven en gemeente in ons werkgebied duidelijkheid en zekerheid geeft.

Voor ons is het belangrijk dat er zo snel mogelijkheid duidelijkheid komt vanuit Den Haag. De kans op schade aan gebouwen als gevolg van boringen of het winnen aardwarmte is bijna geheel uit te sluiten en de wet is ook duidelijk: wij zijn aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden. Een eenduidige aanpak van schaderisico’s en afhandeling geeft iedereen weer meer helderheid.

Voor een overzicht van de bestaande wettelijke kaders, regelingen en recente ontwikkelingen heeft ICO Aardwarmte alle beschikbare informatie onlangs op een rij gezet in het kennisdocument‘Geothermie, risicobeleid en schadeafhandeling: stand van zaken juni 2020

Francien Braakman7 juli 2020 | 13:33

Staatstoezicht op de mijnen wordt in het begin van het traject met de nieuwe wet tijdelijk uitgeschakeld?
Alles draait om snelheid, voordelig, extra subsidies als het genoeg oplevert, dus is de prikkel om de juiste lokatie te vinden niet meer aanwezig?
Schadeafhandelingen is erg vaag in zijn brief aan de kamer. Denk aan Groningen???? Al geregeld?

Jullie hebben het over biomassa centrales als milieuvriendelijk? Dat menen jullie toch niet echt? Vervuilender is er niet!

Manon 8 juli 2020 | 18:58

Hoi Francien,

In reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft het kabinet aangekondigd dat zij voor de wijziging van de Mijnbouwwet alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad overneemt. Mede naar aanleiding van die aanbevelingen van de OVV is het wetsvoorstel er juist op gericht de positie van het Staatstoezicht op de Mijnen te versterken. Daarnaast is het de bedoeling dat de minister van Economische Zaken en Klimaat meer regie krijgt waar het gaat om belangrijke beslissingen op het gebied van mijnbouw.

Het vinden van de juiste locatie is voor ons onderzoeksproject Lean enorm belangrijk. Om die reden hebben we een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren. Deze studie geeft inzicht in de kennis en wegingsfactoren die een rol spelen bij het vinden van een geschikte locatie. Van die studie komt volgende week een goed leesbare en informatieve versie beschikbaar. Dit stuk dient als startpunt voor de dialoog met bewoners en andere betrokkenen in de omgeving en maakt een gelijkwaardiger gesprek mogelijk met belanghebbenden zoals omwonenden en bedrijven. Op die manier kunnen ook hun perspectieven worden meegenomen in de keuzes voor het vervolg.

De warmte die nu gebruikt voor de stadsverwarming is deels afkomstig uit de Bio Warmte Installatie op Lage Weide. Warmtenetbeheerder Eneco ziet biomassa als een tijdelijke transitiebrandstof en heeft de ambitie om de stadsverwarming verder te verduurzamen. Met het onderzoeksproject Lean onderzoeken wij of aardwarmte daar een duurzame bijdrage aan kan leveren.

Minister Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven dat hij aan een nadere vormgeving van het risicobeleid voor geothermie werkt. Tegen die achtergrond is hij met de sector in gesprek over het thema schadeafhandeling. Voor een overzicht van de bestaande wettelijke kaders, regelingen en recente ontwikkelingen heeft ICO Aardwarmte alle beschikbare informatie op een rij gezet in het kennisdocument ‘Geothermie, risicobeleid en schadeafhandeling: stand van zaken juni 2020’

Op de hoogte blijven?
Ontvang nieuwe berichten per mail.

Deel dit bericht