15 juli 2020
Joris Peijster
Projectmanager Lean

‘Deze haalbaarheidsstudie is voor ons het startpunt voor de dialoog met de omgeving’

Vandaag is het rapport van de haalbaarheidsstudie verschenen, die Warmtebron Utrecht voor onderzoeksproject Lean heeft laten uitvoeren om geschikte locaties in beeld te brengen voor het vervolgonderzoek. “Daarin is alle beschikbare technische informatie verwerkt om een zo gelijkwaardig mogelijk gesprek met de omgeving mogelijk te maken”, vertelt Joris Peijster, projectmanager Lean. “Voor ons is deze studie het startpunt voor de verdere dialoog.”

“Na de twee kennismakingsbijeenkomsten in januari, waarin we al bezig waren met het vraagstuk van de locatiekeuze, hebben we ons door alle vragen en zorgen die naar voren kwamen gerealiseerd dat er sprake was van een grote informatiekloof tussen ons als initiatiefnemers van het project en de bewoners en organisaties in Nieuwegein”, vervolgt Joris. “Daarom hebben we besloten dat we alle informatie die we hebben beschikbaar wilden maken in een goed leesbaar rapport. Dat rapport hebben we op laten stellen door advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Zij hebben het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, volgend op het geologisch onderzoek van TNO en de Universiteit van Utrecht.”

Informatie beschikbaar maken

De reden dat het rapport een tijdje op zich heeft laten wachten, komt volgens Joris doordat het in de praktijk best lastig blijkt om die technisch complexe inhoud begrijpelijk te vertalen voor een breed publiek. “Voor een geoloog is de materie in het onderzoek gesneden koek. Maar als je het voor iedereen navolgbaar wilt maken, dan is dat best een hele klus. Daarom zijn we blij dat het rapport er nu is. Door even een stapje terug te zetten en de informatie in deze vorm beschikbaar te maken, kunnen we zorgen dat het gesprek met de omgeving qua inhoudelijke kennis op een gelijkwaardiger niveau kan plaatsvinden.”

Projectmanager Joris Peijster in gesprek op één van de bijeenkomsten afgelopen januari. Foto: Wouter Roosenboom

Meest haalbare locaties

In de haalbaarheidsstudie zijn twintig locaties in Nieuwegein en Utrecht-Zuid door advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV (RHDHV) beoordeeld op zowel boven- als ondergrondse aspecten. Op basis van het onderzoek vielen direct tien locaties af. Joris: “Er zijn tien locaties over waar aardwarmte technisch gezien mogelijk lijkt. Maar er is geen enkele locatie zonder een grote uitdaging. Vijf locaties hebben maar één uitdaging en gaan daarmee door als meest haalbaar. Voor die locaties adviseren de onderzoekers van RHDHV gedetailleerd vervolgonderzoek waarbij milieu & omgevingseffecten nader onder de loep worden genomen. Van die locaties liggen er vier in de gemeente Nieuwegein. Dit zijn Galecopperwetering/A12 (N2), Tramremise West (N3a), Symfonielaan (N6) en Hoek Zuidstede (N11). De vijfde locatie ligt aan de Nedereindseweg (R1) in Rijnenburg, gemeente Utrecht.”

‘Als publiek-privaat consortium hechten we aan een zorgvuldige inrichting van het proces waarin ook de input van alle belanghebbenden op een goede manier wordt meegenomen’

Uitdagingen

Tijdens de bijeenkomsten afgelopen januari was de locatie bij het warmteoverdrachtstation (WOS) van Eneco aan de Symfonielaan nog volop in beeld als plek voor het vervolgonderzoek. Voor die locatie heeft Eneco een haalbaarheidsstudie uit laten voeren voor de realisatie van een warmtebuffer. Ook deze voorziening staat in het teken van de verduurzaming van de warmtevoorziening in Nieuwegein. In de studie wordt deze locatie aangemerkt als haalbaar, met een grote uitdaging. Is deze locatie nu bij Warmtebron nog steeds in beeld? Joris: “Ten aanzien van de locaties is nog geen enkele keuze gemaakt. In de studie is alleen gekeken naar de technische haalbaarheid van de locaties. De WOS-locatie is één van de vijf locaties die haalbaar lijkt, zij het met een grote uitdaging. Die uitdaging ligt in eerste instantie in de ondergrond. Daarnaast zouden de plannen voor de warmtebuffer inderdaad een complicerende factor kunnen zijn met het oog op de beschikbare ruimte.”

Zorgvuldig proces en duidelijkheid

Om het besluitvormingsproces zo zorgvuldig mogelijk in te richten voor alle betrokken partijen, heeft de gemeente Nieuwegein nu de regierol op zich genomen. “In de haalbaarheidsstudie geven we een heldere reconstructie van het zoekproces naar een geschikte locatie tot dusver. Daarmee laten we zien dat we actief aan de slag zijn met de aandachtspunten uit het eerder uitgebrachte advies van ICO Aardwarmte. We zijn blij dat de gemeente net als wij het advies oppakt en daarmee vanuit haar nieuwe regierol voortvarend te werk gaat. Als publiek-privaat consortium hechten we aan een zorgvuldige inrichting van het proces waarbij de inbreng van bewoners en bedrijven op een goede manier wordt meegenomen. En ook voor ons is duidelijkheid op het gebied van besluitvorming van groot belang. Denk bijvoorbeeld aan de termijnen die aan subsidies verbonden zijn. Voor onze eigen investeringsbeslissingen gaat het ook om aanzienlijke bedragen en daarvoor heb je op tijd duidelijkheid nodig.”

Omgevingsmanager Thijs Kraassenberg in gesprek met bewoners van verschillende wijken in Nieuwegein, onder andere in buurtplein Galecop. Foto: Jorrit 't Hoen

Eerst in gesprek, dan pas beslissingen

De vrees bij de omgeving dat alles er nu voor de zomer ‘nog even doorheen gedrukt wordt’, is volgens Joris compleet ongegrond. “Dat gaat namelijk absoluut niet gebeuren. Zowel de gemeente als wij vinden een constructieve dialoog met de omgeving van belang. Daar is tijd voor nodig. Om die reden is Warmtebron eind vorig jaar gestart met kennismakingsgesprekken waarin we vertellen over ons onderzoek en delen we regelmatig informatie op onze website. Beslissingen over een locatiekeuze volgen pas na die gesprekken met de omgeving in het najaar. En we kunnen het niet vaak genoeg benadrukken dat we voor het onderzoek pas de bodem in gaan als vaststaat dat het veilig en verantwoord mogelijk is.”

Via de volgende link vind je de Haalbaarheidsstudie Lean juli 2020 voor onderzoeksproject Lean. Hier vind je de korte Samenvatting haalbaarheidsstudie onderzoeksproject Lean juli 2020 van het rapport.

Hoeveel sterren geef je dit artikel?

Heb je vragen?

Op de hoogte blijven?

Ontvang nieuwe berichten per mail.

Deel dit bericht