15 juli 2020
Joris Peijster
Projectmanager Lean

‘Deze haalbaarheidsstudie is voor ons het startpunt voor de dialoog met de omgeving’

Vandaag is het rapport van de haalbaarheidsstudie verschenen, die Warmtebron Utrecht voor onderzoeksproject Lean heeft laten uitvoeren om geschikte locaties in beeld te brengen voor het vervolgonderzoek. “Daarin is alle beschikbare technische informatie verwerkt om een zo gelijkwaardig mogelijk gesprek met de omgeving mogelijk te maken”, vertelt Joris Peijster, projectmanager Lean. “Voor ons is deze studie het startpunt voor de verdere dialoog.”

“Na de twee kennismakingsbijeenkomsten in januari, waarin we al bezig waren met het vraagstuk van de locatiekeuze, hebben we ons door alle vragen en zorgen die naar voren kwamen gerealiseerd dat er sprake was van een grote informatiekloof tussen ons als initiatiefnemers van het project en de bewoners en organisaties in Nieuwegein”, vervolgt Joris. “Daarom hebben we besloten dat we alle informatie die we hebben beschikbaar wilden maken in een goed leesbaar rapport. Dat rapport hebben we op laten stellen door advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Zij hebben het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, volgend op het geologisch onderzoek van TNO en de Universiteit van Utrecht.”

Informatie beschikbaar maken

De reden dat het rapport een tijdje op zich heeft laten wachten, komt volgens Joris doordat het in de praktijk best lastig blijkt om die technisch complexe inhoud begrijpelijk te vertalen voor een breed publiek. “Voor een geoloog is de materie in het onderzoek gesneden koek. Maar als je het voor iedereen navolgbaar wilt maken, dan is dat best een hele klus. Daarom zijn we blij dat het rapport er nu is. Door even een stapje terug te zetten en de informatie in deze vorm beschikbaar te maken, kunnen we zorgen dat het gesprek met de omgeving qua inhoudelijke kennis op een gelijkwaardiger niveau kan plaatsvinden.”

Projectmanager Joris Peijster in gesprek op één van de bijeenkomsten afgelopen januari. Foto: Wouter Roosenboom

Meest haalbare locaties

In de haalbaarheidsstudie zijn twintig locaties in Nieuwegein en Utrecht-Zuid door advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV (RHDHV) beoordeeld op zowel boven- als ondergrondse aspecten. Op basis van het onderzoek vielen direct tien locaties af. Joris: “Er zijn tien locaties over waar aardwarmte technisch gezien mogelijk lijkt. Maar er is geen enkele locatie zonder een grote uitdaging. Vijf locaties hebben maar één uitdaging en gaan daarmee door als meest haalbaar. Voor die locaties adviseren de onderzoekers van RHDHV gedetailleerd vervolgonderzoek waarbij milieu & omgevingseffecten nader onder de loep worden genomen. Van die locaties liggen er vier in de gemeente Nieuwegein. Dit zijn Galecopperwetering/A12 (N2), Tramremise West (N3a), Symfonielaan (N6) en Hoek Zuidstede (N11). De vijfde locatie ligt aan de Nedereindseweg (R1) in Rijnenburg, gemeente Utrecht.”

‘Als publiek-privaat consortium hechten we aan een zorgvuldige inrichting van het proces waarin ook de input van alle belanghebbenden op een goede manier wordt meegenomen’

Uitdagingen

Tijdens de bijeenkomsten afgelopen januari was de locatie bij het warmteoverdrachtstation (WOS) van Eneco aan de Symfonielaan nog volop in beeld als plek voor het vervolgonderzoek. Voor die locatie heeft Eneco een haalbaarheidsstudie uit laten voeren voor de realisatie van een warmtebuffer. Ook deze voorziening staat in het teken van de verduurzaming van de warmtevoorziening in Nieuwegein. In de studie wordt deze locatie aangemerkt als haalbaar, met een grote uitdaging. Is deze locatie nu bij Warmtebron nog steeds in beeld? Joris: “Ten aanzien van de locaties is nog geen enkele keuze gemaakt. In de studie is alleen gekeken naar de technische haalbaarheid van de locaties. De WOS-locatie is één van de vijf locaties die haalbaar lijkt, zij het met een grote uitdaging. Die uitdaging ligt in eerste instantie in de ondergrond. Daarnaast zouden de plannen voor de warmtebuffer inderdaad een complicerende factor kunnen zijn met het oog op de beschikbare ruimte.”

Zorgvuldig proces en duidelijkheid

Om het besluitvormingsproces zo zorgvuldig mogelijk in te richten voor alle betrokken partijen, heeft de gemeente Nieuwegein nu de regierol op zich genomen. “In de haalbaarheidsstudie geven we een heldere reconstructie van het zoekproces naar een geschikte locatie tot dusver. Daarmee laten we zien dat we actief aan de slag zijn met de aandachtspunten uit het eerder uitgebrachte advies van ICO Aardwarmte. We zijn blij dat de gemeente net als wij het advies oppakt en daarmee vanuit haar nieuwe regierol voortvarend te werk gaat. Als publiek-privaat consortium hechten we aan een zorgvuldige inrichting van het proces waarbij de inbreng van bewoners en bedrijven op een goede manier wordt meegenomen. En ook voor ons is duidelijkheid op het gebied van besluitvorming van groot belang. Denk bijvoorbeeld aan de termijnen die aan subsidies verbonden zijn. Voor onze eigen investeringsbeslissingen gaat het ook om aanzienlijke bedragen en daarvoor heb je op tijd duidelijkheid nodig.”

Omgevingsmanager Thijs Kraassenberg in gesprek met bewoners van verschillende wijken in Nieuwegein, onder andere in buurtplein Galecop. Foto: Jorrit 't Hoen

Eerst in gesprek, dan pas beslissingen

De vrees bij de omgeving dat alles er nu voor de zomer ‘nog even doorheen gedrukt wordt’, is volgens Joris compleet ongegrond. “Dat gaat namelijk absoluut niet gebeuren. Zowel de gemeente als wij vinden een constructieve dialoog met de omgeving van belang. Daar is tijd voor nodig. Om die reden is Warmtebron eind vorig jaar gestart met kennismakingsgesprekken waarin we vertellen over ons onderzoek en delen we regelmatig informatie op onze website. Beslissingen over een locatiekeuze volgen pas na die gesprekken met de omgeving in het najaar. En we kunnen het niet vaak genoeg benadrukken dat we voor het onderzoek pas de bodem in gaan als vaststaat dat het veilig en verantwoord mogelijk is.”

Via de volgende link vind je de Haalbaarheidsstudie Lean juli 2020 voor onderzoeksproject Lean. Hier vind je de korte Samenvatting haalbaarheidsstudie onderzoeksproject Lean juli 2020 van het rapport.

Hoeveel sterren geef je dit artikel?

De reactiemogelijkheid is gesloten

Martin van Nieuwenhoven30 oktober 2020 | 11:13

Volgens mij is er nog geen antwoord gegeven op mijn vraag die ik stelde op 24 september om 15.25 uur.

Martin van Nieuwenhoven30 oktober 2020 | 11:11

Waarom is het haalbaarheidsonderzoek nu alleen nog met een inlog te zien ?

anonieme programmeur30 oktober 2020 | 12:15

Beste Martin,

Ik ben bezig met onderhoud aan de server. Het mapje met documenten is verplaatst en je was zo snel dat ik de linkjes in de berichten nog niet had kunnen aanpassen. Inmiddels wel. Overigens staan de documenten nu ook op de nieuwe kennisbron pagina.

Martin van Nieuwenhoven24 augustus 2020 | 15:25

Door het opsporingsgebied loopt een oude breuklijn waar twee geologische systemen elkaar treffen en die in 1992 nog actief was met een forse aardbeving lopend vanaf de Eiffel tot aan Den Haag. In het rapport wordt aangenomen dat een put binnen een afstand van enkele honderden meters van deze lijn om veiligheidsredenen vermeden moet worden en het boren door de breuklijn is ook geen optie. Waarop is gebaseerd dat enkele honderden meters afstand wel veilig zal zijn ? Welke feitelijke informatie en wetenschappelijke ervaringen liggen hieraan ten grondslag ?

Manon 25 augustus 2020 | 07:08

Beste Martin, dank je wel voor je vragen. Ik heb beide vragen voorgelegd aan mijn collega’s. Zodra ik reactie heb, zal ik je dat laten weten via een mailbericht en ook delen hieronder.

Martin van Nieuwenhoven24 augustus 2020 | 15:14

Waarom zijn er binnen het opsporingsgebied geen locaties die verder verwijderd liggen van de bebouwde omgeving in het onderzoek meegenomen (bijvoorbeeld achterin de Rijnenburgpolder) ?

Manon 4 september 2020 | 07:21

Hoi Martin,
Zoals gezegd hebben we je vraag uitgezet. Hier het antwoord op je vraag waarom er binnen het opsporingsgebied geen locaties die verder verwijderd liggen van de bebouwde omgeving in het onderzoek zijn meegenomen (bijvoorbeeld achterin de Rijnenburgpolder)? Bij het bepalen van het zoekgebied voor een aardwarmtebron hebben we binnen de begrenzing van het complete onderzoeksgebied alles meegenomen. Een uitgebreide beschrijving van die weging vind je in de hoofdstukken 4 en 5 van de Haalbaarheidsstudie. Enkele belangrijke factoren kan ik hier wel uitlichten. Om te beginnen de aanwezigheid van de geologische doelformatie (Slochteren Formatie, Rotliegend Groep). De kenmerken van de geologische doelformatie zijn voldoende dik, voldoende poreus en permeabel, op geschikte diepte (2000-3000 meter) en naar verwachting arm aan geologische onzekerheden. Daarnaast bevindt het zoekgebied zich in de nabijheid van het bestaande warmtenet. Dat maakt het mogelijk aardwarmte direct aan de afnemers te leveren. Afgezien van deze aspecten zijn ook tal van technische/bovengrondse kenmerken, milieu en omgevingsaspecten en financiële kenmerken, zoals beschreven in de paragrafen 5.2 en 5.3 van de haalbaarheidsstudie, meegewogen. Deze combinatie heeft er toe geleid dat locaties verderop in de polder minder interessant zijn bevonden.

Martin van Nieuwenhoven11 september 2020 | 08:15

Alle factoren inclusief de afstand tot het warmtenet die je in je antwoord noemt worden juist in de weging en beoordeling van de locaties in dit onderzoek getoetst. Als je dan op voorhand al een gebied met potentiële locaties uitsluit, dan begin je niet met een open vizier aan dit onderzoek. Dan heb je vooraf al een keuze gemaakt om een bepaald gebied uit te sluiten, waardoor dit onderzoek niet zuiver en objectief is uitgevoerd. Daarom de vraag: Kunnen – nu er om een herbeoordeling van het onderzoek is gevraagd – ook alle potentiële locaties verder verwijderd van de bebouwde omgeving (in de Rijnenburgpolder en elders om Nieuwegein heen) alsnog in beeld worden gebracht en ook deze locaties alsnog het toetsingsproces zoals in het onderzoek is gedaan doorlopen ?

Manon 15 september 2020 | 12:22

Dag Martin, het lijkt er op dat ons antwoord voor verwarring zorgt, dat helpt natuurlijk niet. Bijna twee jaar geleden zijn wij gestart met ons onderzoek naar aardwarmte in acht gemeenten. We hebben daarbij veel tijd genomen om de ondergrond te bestuderen, juist omdat we daarvan in deze regio nog niet zoveel weten. We hebben daarvoor gegevens van boringen uit de jaren zeventig geanalyseerd, aangevuld met seismisch onderzoek dat is uitgevoerd. Die kennis heeft ervoor gezorgd dat er een gebied in Utrecht-Zuid en Nieuwegein in beeld is gekomen. Bij die zoektocht is de potentie van de ondergrond leidend geweest.

Vanaf dat moment hebben we met hulp van anderen zoals waterbedrijven, waterschappen, gemeenten en provincie gekeken naar factoren die het maken van een selectie van locatie bepalen. Soms bleken gebieden al direct uitgesloten omdat er drinkwater wordt gewonnen, er woningen gepland zijn, omdat er kabels en leidingen in de grond zitten of omdat de toegankelijkheid van ons werkverkeer lastig zou worden. Dan kon er in een vroeg stadium al een streep door. Zo zijn wij door het gebied gegaan en hebben daarmee een selectie van 20 locaties gekregen zoals je kan lezen in de haalbaarheidsstudie. Daarbij hebben we niet de illusie dat we alle potentiële locaties beschrijven. Voor het gebied Rijnenburg staan bijvoorbeeld twee locaties beschreven, terwijl de polder natuurlijk groter is. Die hebben net als alle locaties voor- en nadelen. Voor de Rijnenburgse locaties zou gelden dat er een lang warmtenet moeten worden aangelegd dat in de uitvoering voor overlast zorgt en de openbare ruimte behoorlijk overhoop gooit. Dat is ook een factor om rekening mee te houden. Tegelijkertijd liggen ze ook verder af van de Nieuwegeinse woonwijken, dat kunnen mensen ook als voordeel zien. Dat mag iedereen zelf bepalen. Er zijn in ieder geval verschillende factoren die een rol spelen.

Nu we een stap verder zijn, willen we ook graag bewoners betrekken in het vervolg, te beginnen met een locatiekeuze. Juist omdat die bewoners zoveel kennis van de stad en het gebied hebben. Met het delen van de locaties en onze afwegingen hopen we alle bewoners van Nieuwegein en Utrecht de mogelijkheid te bieden zich in te lezen en de kans te geven zich uit te spreken tijdens de komende Nieuwegeinse Warmteweken begin oktober. Alle ideeën die er zijn over andere mogelijkheden horen we natuurlijk ook graag, want daarvoor is deze dialoogperiode ook bedoeld. Op de website http://www.ikbennieuwegein.nl/warmteweken staat meer informatie over de Warmteweken.

Op de hoogte blijven?
Ontvang nieuwe berichten per mail.

Deel dit bericht