18 december 2019
Thijs Kraassenberg
Omgevingsmanager Warmtebron Utrecht

‘Aardwarmteproject maakt alleen kans als we de omgeving er volwaardig bij betrekken’

Volgens Thijs Kraassenberg, omgevingsmanager van Warmtebron Utrecht is het betrekken van de omgeving bij een aardwarmteproject essentieel. “Wij onderzoeken de mogelijkheden van aardwarmte midden in de stad. Als we dan iets willen, dan begint het er mee te erkennen dat we alleen iets bereiken als mensen en organisaties die dit aangaat, ons initiatief steunen. Steun die we moeten verdienen. Dat vraagt samenwerking op verschillende gebieden.”

Voor veel mensen is aardwarmte nog een onbekend en ingewikkeld onderwerp. De professionals die hieraan werken doen dat vaak al heel lang en hebben daardoor een grote kennisvoorsprong. De eerste stap is om daar iets aan te doen. Thijs: “Zo willen we mensen de kans geven een eigen beeld te vormen over de inhoud en laten zien wie de initiatienemers zijn achter dit onderzoeksproject. Van daar uit kunnen we met elkaar in gesprek gaan over de vragen, zorgen en ideeën die er zijn. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium.”

‘Wie zijn jullie? Wat is nu eigenlijk de bedoeling? Waarom is dit nodig? ’ Het zijn slechts enkele vragen die omgevingsmanager Thijs Kraassenberg kreeg van bewoners van verschillende wijken in Nieuwegein, onder andere in buurtplein Galecop. Foto's: Jorrit 't Hoen

Locatie Nieuwegein

‘Wie zijn jullie? Wat is nu eigenlijk de bedoeling? Waarom is dit nodig? En: Hoe diep gaat de proefboring precies?’ Het zijn slechts enkele vragen die omgevingsmanager Thijs Kraassenberg kreeg van bewoners van verschillende wijken in Nieuwegein. Het locatiegebied dat sinds eind oktober in beeld is voor het vervolg van het onderzoek naar aardwarmte en een mogelijke proefboring, ligt in hun directe leefomgeving. Het gaat om het gebied rondom het warmteoverdrachtsstation (WOS) van Eneco vlakbij het kruispunt A.C.Verhoefweg/Symfonielaan/Batauweg.

Bewoners en bedrijven in beeld

Met de bekendmaking van dit onderzoeksgebied kon Thijs een nieuwe stap zetten in het betrekken van de omgeving bij het aardwarmteproject. “Hiervoor hadden we een groter zoekgebied en lag het accent op meer op afstemming met regionaal georiënteerde partijen zoals provincie, waterschappen en waterbedrijven. Nu er een directe omgeving in beeld komt, kunnen we ook de bewoners op de hoogte brengen. Aangevuld met bijvoorbeeld bedrijven van Blokhoeve, netbeheerders, OV bedrijven etc. Voordat wij straks in hun nabijheid aan het werk kunnen gaan, is het essentieel dat we ons verdiepen in wat voor hen belangrijk en van waarde is.”

Voorwaarden voor succes

Het gezamenlijk verkennen van het project, kennis verzamelen en oplossingen bedenken zijn belangrijke voorwaarden voor succes. Thijs: “Dat moeten we serieus doen, anders missen we dingen of doen we het half. Dan prikken mensen daar zo doorheen. Het betekent ook dat we niet pas om 5 voor 12 bij hen aankloppen als besluiten al genomen zijn. We hebben de hulp hard nodig om niets over het hoofd te zien.” En dus is hij nu bezig met leggen van contacten met onder andere omwonenden, bedrijven en belangenorganisaties.

‘De vervolgstap is om samen met de mensen uit de omgeving op zoek te gaan naar de antwoorden. Die antwoorden leveren vervolgens een bijdrage in het nemen van beslissingen’

Samen antwoorden vinden

Bewoners in het gebied komen met andere onderwerpen dan bijvoorbeeld de waterbedrijven die in het voortraject bij het onderzoek betrokken zijn. Dat bleek duidelijk tijdens een vergadering van het Wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve, waar Thijs aan deelnam. “Er waren vragen over de hoeveelheid lawaai van de proefboring en hoe we de locatie achterlaten als de boring eenmaal is uitgevoerd. Al deze vragen verzamelen we om een beeld te krijgen van wat er nodig is op het gebied van informatie. De vervolgstap is om samen met de mensen uit de omgeving op zoek te gaan naar de antwoorden. Die antwoorden leveren vervolgens een bijdrage in het nemen van beslissingen.” Om ook de bewoners die niet aan de gesprekken deelnemen op de hoogte te houden, wordt veel informatie gedeeld via de website en natuurlijk sociale en lokale media.”

De ene vindt het gaaf, de ander eng

Omwonenden reageren zeer uiteenlopend op de plannen voor een proefboring. Thijs: “We vertellen wat het project inhoudt en dat het uiteindelijke doel is om duizenden huizen in en om hun wijk met duurzame aardwarmte te verwarmen. Sommige mensen vinden dat gaaf, anderen vinden het eng. Er zijn ook bewoners die met me aan de slag gaan om kennis te verzamelen. Wij kunnen bijvoorbeeld ook helpen om de vragen die ze hebben, bij het bestuur van de gemeente neer te leggen.”

Foto: Jorrit 't Hoen

Eerste verslag

Dat de proefboring naar aardwarmte mogelijk weerstand oproept en boze reacties kan opleveren vindt Thijs volledig begrijpelijk en ook goed. “Ik heb liever mensen die van zich laten horen en opkomen voor hun belangen, dan mensen die stil zijn. Dan is het veel moeilijker om te zien wat er nodig is.” Alle aandachtspunten, zorgen en antwoorden op vragen komen in een eerste verslag. “Dat wil ik voor de kerstvakantie klaar hebben. Daar komt een vervolg op. Mensen die bij de eerste gesprekken betrokken waren, vragen we er dan ook weer bij.” Ondertussen gaat Thijs verder met afspraken maken met belanghebbenden in het gebied.

Vervolg

Het betrekken van de omgeving maakt deel uit van een diepgaand lopend onderzoek naar de ondergrond en bovengrond om tot een geschikte locatie voor een proefboring te komen. Want alleen met een proefboring weet je uiteindelijk zeker of er aardwarmte uit de bodem gewonnen kan worden. Naar verwachting vindt in de loop van 2020 een gesprek plaats in het college en de gemeenteraad over de wenselijkheid van aardwarmte en de eventuele randvoorwaarden die er gesteld worden. De uiteindelijke beslissing of de gemeente ook echt een plek op haar grondgebied wil inruimen voor aardwarmte volgt pas eind volgend jaar of begin 2021.

Informatiebijeenkomsten

Het onderzoek is dus nog lang niet afgerond, maar Warmtebron Utrecht wil geïnteresseerden, omwonenden en belanghebbenden alvast op de hoogte brengen, voorlopige resultaten delen en de omgeving betrekken bij het initiatief. Daarvoor worden medio januari informatiebijeenkomsten gehouden. De locatie en de tijdstippen voor deze bijeenkomsten worden nog bekend gemaakt via onze website, lokale en sociale media.

 

Hoeveel sterren geef je dit artikel?

De reactiemogelijkheid is gesloten

Op de hoogte blijven?
Ontvang nieuwe berichten per mail.

Deel dit bericht